^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

 ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจการพัฒนา

1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน
2 ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค – อุปโภค และเพื่อการเกษตร
3 ด้านพัฒนาสาธารณสุข เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชนการควบคุมและระวังโรคติดต่อ มีความรู้ความเข้าในการดูแล ป้องกันตนเองและครอบครัว จากโรคต่างๆ
4 ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร เน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
6 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
7 ด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
8 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
9 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน พื้นที่การเกษตร สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม ไฟฟ้าสว่างเพียงพอ มีแหล่งระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน
2. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5. ประชาชนมีอาชีพสามารถสร้างรายได้ เลี้ยงตนเองได้ และดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง
6. ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
7. ประชาชนมีสุขภาพดี
8. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ได้รับการช่วยเหลือดูแล
9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
10. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. สร้างความสามัคคีและประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี
12. สังคมมีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824