^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

ด้านการเมืองการบริหาร

ด้านการเมืองการบริหาร

ด้านการเมืองการบริหาร
ฝ่ายการเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็นผู้บริหาร โดยแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหาร ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละ 2 คน รวม 20 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

คณะผู้บริหารท้องถิ่น
1. นายพิชัย เชญชาญ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
2. นายสาม เหนี่ยงจิตต์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
3. นายรุ่ง บุญเมฆ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
4. นายแจ้ง ไม้คด ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

สมาชิกสภาท้องถิ่น
1. นายรัฐสิทธิ์ นิลนารถ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
2. นายชิต กริ่งกลับ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
3. นายธเนศพล จุ้ยซื่อ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 1
4. นางสีนวล จุ้ยซื่อ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 2
5. นายสุขะ เชญชาญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 3
6. นายบรรเทิง เถื่อนถ้ำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 3
7. นายเสนาะ พันธ์ปิ่น ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 4
8. น.ส.พภัสสรณ์ เหนี่ยงจิตต์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 4
9. นายสมนึก คำหวาน ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 5
10. นายกอน โคกสลุง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 5
11. นายบัญญัติ เกิดแสวง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 6
12. นายมนัส พึ่งธรรม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 6
13. นายเร่ง เข็มหล่ำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 7
14. นายสมบัติ เหมือนใจ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 7
15. นายจงกล ไม้คต ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 8
16. นายปรีชา เปี่ยมวิชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 8
17. นายแจ่ม ซับเจียม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 9
18. นางร่วม กริ่งกลับ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 9
19. นายชัยชนะ นุศิวอ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 10
20. นายชลอ เชญชาญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด หมู่ที่ 10

ฝ่ายประจำ
(1) จำนวนบุคลากร จำนวน 23 คน ดังนี้
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบล 4 อัตรา
1. ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ หมดมลทิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นางปาริฉัตร บุตรินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
3. นางสาวภรพันธุ์ จันนาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4. ว่าง ตำแหน่ง นิติกร
5. ว่าง ตำแหน่ง บุคลากร
6. นางวสาวจีรวรรณ จันนาญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา
1. นายมานบ สอนสติ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
2. นายสมศักดิ์ ศิลาบุญแก่น ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
3. นายทนง สงค์เจริญ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา
1. นายสมปอง จงรักชอบ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
2. นางวันเพ็ญ หลั่งไพศาล ตำแหน่ง นักการภารโรง

ส่วนการคลัง
พนักงานส่วนตำบล 4 อัตรา
1. นางธันวารัฐ ลิ้มประภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสาวธิดารัตน์ อินทรปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3. นางสาวชนากานต์ ต่วนชะเอม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
4. นางวิชิตา เจริญพันธุ์วงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา
1. นางสาวณัฐกานต์ พันธุ์ผ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
1. นางสาวพลอยไพลิน สวัสดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ส่วนโยธา
พนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา
1. นายศิริศักดิ์ ศักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
2. นายยุทธศักดิ์ เบ้าสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
1. นายจิรายุส ส่งศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
ส่วนการศึกษาฯ
พนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา
1. นางสุกัลญา สอนสติ ตำแหน่ง ครู
2. นางสาวสุชาดา อินเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา
1. นางสาวสายรุ้ง จิตน้อย ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
2. นางสาวสุดาวัลย์ พรสมบุญ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ส่วนสวัสดิการสังคม
พนักงานส่วนตำบล 1 อัตรา
1. นางนุชนารถ จันทร์นุ่ม ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

ระดับการศึกษาของบุคลากร
มัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา 2 คน
อนุปริญญา 1 คน
ปริญญาตรี 13 คน
สูงกว่าปริญญาตรี 6 คน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 3 ปีย้อนหลัง
ประจำปีงบประมาณ ปี 2554
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล จัดเก็บเอง 144,118.82 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ 11,493,110.51 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,663,829.59 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,320,308.81 บาท
ประจำปีงบประมาณ ปี 2555
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล จัดเก็บเอง 1,827,971.29 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ 14,165,686.47 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,397,391.00 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7,871,025.40 บาท
ประจำปีงบประมาณ ปี 2556
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล จัดเก็บเอง 1,856,158.54 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ 16,449,711.96 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 7,646,411.00 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,428,447.90 บาท

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824