^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด (นายพิชัย เชญชาญ)

1. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตในชุมน ด้วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน ร่วมกับองค์กรต่างๆ ภายในชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน สถานีตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรภาครัฐบาลและเอกชนอื่นๆรวมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในร่วมแสดงความคิดเห็น ออกแบบ และจัดสร้าง โครงการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชน
1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาคนทั้งภายในหน่วยงานและชุมชน เพื่อให้คนมาพัฒนาตำบล อันจะนำสู่การพัฒนาที่ยังยืนต่อไป
2. นโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.1 บูรณะซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม ภายในตำบลให้อยู่ในสภาพเหมาะสมที่จะใช้งานได้ ทั้งในเส้นทางการสัญจรของประชาชนและเส้นทางเพื่อการเกษตร
2.2 ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้เป็นถนนปลอดฝุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการคมนาคมของประชาชน
2.3 ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางคมนาคม ให้สร้าง ซ่อม ให้เส้นทาง คมนาคมมีสภาพสมบูรณ์ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน
2.4 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ระบบเตือนการสัญจร ให้ประชาชนสังเกต ได้ง่ายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.5 ขยาย ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน และการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อื่นๆ ที่มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต กระจ่ายเพียงพอ และมีคุณภาพในการให้บริการประชาชน
2.6 ก่อสร้าง บูรณะ แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3.นโยบายด้านการศึกษา
3.1 ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะระดมทรัพยากร เพื่อบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพ ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา สื่อการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ่มค่า
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การสร้างปราชญ์ชุมชนการจัดตั้งคลังสมองท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ในการปรับปรุง พัฒนา สื่อการเรียนการสอน สร้างเสริมประสบการชีวิต เด็กและเยาวชน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารณรงค์ส่งเสริม ให้ภาคเยาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การจัดการจัดตั้งโครงการของทางมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของโครงการด้านการเกษตร การวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในอนาคต
4. นโยบายด้านสาธารณสุข
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้สะอาดและเหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเริมสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ และการเจ็บป่วยของคนในชุมชน
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และลดการเจ็บป่วยของประชาชน ให้มีโครงการ สายด่วนชีวิต ในการบริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลในกรณีเร่งด่วน โครงการดูแลผู้สูงวัย ฯลฯ
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ชมรม อสม.ต.เพนียด เพื่อสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มชมรม ตลอดถึงการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุภาพทุกทวัย ในตำบลเพนียด
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ/สงเคราะห์ผู้ประสบภัย และดูแลความสงบในพื้นที่
5. นโยบายด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
5.1 ให้ความสำคัญกับแหลงเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา มีกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ร่วมกับสถานศึกษาสถาบันครอบครัว และหน่วยงานอื่นๆ
5.2 ส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการให้เยาวชนในตำบลมีเวทีแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มีสภาเยาวชนตำบล ทูตเยาวชนตำบลเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยมีการประสานงานระหว่างสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่
5.3 ส่งเสริมสนับสนุน หน่วยงานองค์กรใด ๆ เพื่อนำวัฒนธรรมไทยมาส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน เช่น โครงการค่ายธรรมะเยาวชน
6. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
6.1 ส่งเสริมสนับสนุน จัดให้มี การสังคมสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสตามกรอบของกฎหมาย มีเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุและอื่นๆ
6.2 ประสานงาน สนับสนุน การส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้
6.3 ส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ในการจัดให้กองทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
6.4 ส่งเสริมสนับสนุน ชมรมสม. หรืออาสาสมัครชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างเครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชนเพิ่มขึ้น
7. นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
7.1 เสริมสร้างให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
7.2 จัดสร้างสถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬาประจำตำบล ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจและเกิดประโยชน์
7.3 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสู่ชุมชน

8. นโยบายด้านบุคคล

(1) พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เก่ง ดี สุข 

เก่ง = มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น มีความ สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน ราชการอื่น
ดี = มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ
สุข = ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสำนักงาน

(2) บุคลากรต้องมีความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุกระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนำ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
(3) บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลอื่น ๆ ได้
(4) การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกำหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง ๆ
(5) เพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอื่นๆ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
(6) จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ
(7) เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน
(8) บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์
(10) มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
(11) บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ
(12) บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(13) ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824