^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

ทำเนียบบุคลากร

 

นายณัฐวัฒน์  อุ้ยลี

ปลัด อบต.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ว่าง -

รองปลัด อบต.

 
 

นางสาวกัลยา  เหล่าบ้านค้อ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวสุพัตรา นิลจู

นิติกร

นางสาวภรพันธุ์  จันนาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวจีรวรรณ  จันนาญ

นักทรัพยากรบุคคล

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

 

นายเร่ง  เข็มหล่ำ

ประธานสภา อบต.

 

นางสีนวล  จุ้ยซื่อ

รองประธานสภา อบต.

 

นายชิต  กริ่งกลับ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่1

 นายธเนศพล  จุ้ยซื่อ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่1 

นายรัฐสิทธฺิ็ นิลนารถ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่2

นายสุขะ  เชญชาญ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่3

นายบรรเทิง  เถื่อนถ้ำ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่3

นายเสนาะ  พันธ์ปิ่น

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่4

นางสาวพภัสสรณ์  เหนี่ยงจิตต์

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่4

 

นายสมนึก  คำหวาน

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่5

 

นายกอน  โคกสลุง

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่5

นายบัญญัติ  เกิดแสวง

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่6

 
นายมนัส  พึ่งธรรม

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่6

 
นายสมบัติ  เหมือนใจ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่7

 

นายจงกล  ไม้คต

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่8

 

นายปรีชา  เปี่ยมวิชัย

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่8

นายแจ่ม  ซับเจียม

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่9

 

นางร่วม กริ่งกลับ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่9

 

นายชลอ เชญชาญ

สมาชิกสภา อบต.เพนียด หมู่ที่10

นายณัฐวัฒน์  อุ้ยลี

เลขานุการนายก อบต. 

       

พนักงานและเจ้าหน้าที่

 

นางสาวจิราภรณ์ แจ่มแจ้ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา     ชุมชน    

   นางสาวเพ็ญนภา รสฉ่ำ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

            

               

นางสาววาสนา ศรีพึ้ง 

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก                ข้อมูล      

  นางสาวเมทินี บุญจริโท

        คนงานทั่วไป

  นางสาวสุดาพร ซับเจียม                 ครูผู้ดูแลเด็ก

  นางสายชล ปาละแดน 

     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก       

 

นางสาวสายรุ่ง จิตน้อย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  

นายเจิมพล  จำปาน้อย

        คนงานทั่วไป

 

นายรัชตะ  ช้างร้าย   

 คนงานทั่วไป

  นายฉมวน  เชญาญ

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายทนง  สงเจริญ

พนักงานขับรถเก็บขยะ

 

นายสามารถ  นาคน้อย

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

     นายมานบ  สอนสติ

  พนักงานขับรถดับเพลิง

นายคิมหันต์  วารักดีย์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 นายสำราญ  แตงชุ่ม

      คนงานทั่วไป

นางสาวทองรัตน์ ทุมนา

             แม่บ้าน

 

 

    

 

    

       

 

   pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
 

นายแจงไมคต
นายแจ้ง  ไม้คต

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

 

นายสามเหนยงจตต 

นายสาม  เหนี่ยงจิตต์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

     

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824