^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

กำหนดระยะเวลาชำระภาษี
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     1 มกราคม  -  28 กุมภาพันธ์   ของทุกปี
2.ภาษีป้าย                         1 มกราคม  -  31 มีนาคม  ของทุกปี
3. ภาษีบำรุงท้องที่              1 มกราคม  -  30 เมษายน  ของทุกปี
4.ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนับตั้งแต่ประกอบกิจการและต่อใบอนุญาตทุกปี
5.ค่าขยะมูลฝอย  ชำระได้ทั้งรายเดือนและรายปีได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

- ภาพถ่ายการประชุมประชาคม เรื่อง การแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำในการปลูกข้าว

จดหมายข่าวเรื่องภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด สมัยสามัญ สมัยแรกครั้ง 1ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด สมัยสามัญ สมัยแรกครั้ง ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด สมัยสามัญ สมัยที่๒ครั้ง ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด สมัยสามัญ สมัยที่๒ครั้งที่๒ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด สมัยสามัญ สมัยที่๓ครั้งที่๑ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด สมัยสามัญ สมัยที่๓ครั้งที่๒ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด สมัยสามัญ สมัยที่๔ครั้งที่๑ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด สมัยสามัญ สมัยที่๔ครั้งที่๒ประจำปี ๒๕๖๓

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824