^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- การับชำระภาษีป้าย

- การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

- การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- การขออนุญาตประกอบการเก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

- การจดทะเบียนพาณิชย์

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

- การขอรับสงเคาระห์ผู้ป่วยเอดส์

- การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน

*ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

- การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

-  การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

- การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

- การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 21

- การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

- การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

- การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

- การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

- การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

- การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824