^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

subject 7

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

ยินดีต้อนรับ 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

📣📣ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

📣📣ประกาศจากกองคลัง

 

 

 

 

 งดใช้สนามฟุตซอลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 

 

 

ประเมิน ITA ปี 2563

 

 

 

...

ประเมิน ITA ปี 2564

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ข้อมูลพื้นฐาน

     O1 โครงสร้าง

     O2 ข้อมูลผู้บริหาร

     O3 อำนาจหน้าที่

     O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     O5 ข้อมูลการติดต่อ

     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     O8 Q&A

     O9 Social Network

แผนการดำเนินงาน

     O10 แผนดำเนินงานประจำปี

     O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

     O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปกิบัติงาน

การให้บริการ

     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บรการ

     O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

     O17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

     O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O35 กา่รมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

     O36 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

     O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร

     O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              

รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด

                  บัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
                                ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓    
          ที่มายื่นลงทะเบียน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี  
                            ตั้งแต่  เดือน  ตุลาคม-พฤศจิกายน  ๒๕๖๒    
ลำดับที่                ชื่อ - สกุล                  ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ
             (ผู้ลงทะเบียน)            (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์)
นางสมพร  เพ็งราด เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เต็มหัตถ์ ๒๐๔/๑  ม.๙  
นางสาวนันทนิตย์  คำหวาน เด็กชายชโนทัย  บัวตา ๑๒ ม.๕  
นางรอน  เพ็ชรสุก เด็กหญิง พิมพ์ชนก  กุดแก้ว ๑/๒ ม.๕  
นางสาวสุวนันท์  ทองคำ เด็กหญิง พิมพ์ชนก วงษ์สวัสดิ์ ๒๒๔ ม.๕  
นางสุรี  แซ่ลิ้ม เด็กหญิง พัชรีภรณ์  สาจิ๋ว ๑๕/๑ ม.๗  
นางสาวละออ  นิลตา เด็กชาย ธนเดช  พิลา ๓ ม.๑๐  
นางเสนาะ  อาจขำ เด็กหญิง กันตพัฒน์  สะอาดเอี่ยม ๒๗๙ ม.๙  
นางช้วน  พัดยนต์ เด็กชาย ธันณพัฒน์  เรืองหิรัญ ๑๔๓ ม.๙  
นางอิ๊บ  สะดับจิตร์ เด็กหญิงญาณิศา อาจขำ ๑๙๗  ม.๙  
๑๐ น.ส.เนตรทิพย์  อยู่คง เด็กชาย ณัฐพล  อยู่คง ๑๗๒ ม.๓  
๑๑ นางสังวาลย์  อาจขำ เด็กหญิง ณภัทร์ธิดา  หัดที ๒๔๙  ม.๙  
๑๒ นายนอง  คำหวาน เด็กหญิง กัญญาภัค อาจป้อง ๖๑ ม.๕  
๑๓ นางสาววชิรญาณ์  คำรอด เด็กหญิงนปภา  คำรอด ๑๘๖/๒  ม.๙  
๑๔ น.ส.รวิวรรณ  วิเชียรเทียบ ด.ญ.ชนิดา  ดำสง่า ๖๗/๑ ม.๘  
๑๕ น.ส.สายบัว  ปิ่นแก้ว ด.ช.ศิวกร  ปิ่นแก้ว ๑๐๐/๑  ม.๓  
๑๖ น.ส.วิภาพรรณ  สุขประเสริฐ ด.ช.วทัญญู  ชมเชย ๑๐/๑  ม.๒  
๑๗ นายสมยงค์  น้อยหา ด.ญ.พิรชา  จันทาบุตร ๒๖๖  ม.๔  
๑๘ นางป้อม  ผมงาม เด็กชายปุณณพัฒน์  สวัสดี ๑๗ ม.๔  
๑๙ นางสาวดวงหทัย  ศิริสลุง เด็กชายนัธวัฒน์  พามา ๙๔/๑ ม.๓  
๒๐ นางสาวสุนิสา  จันทร์ทิศ เด็กชาย ภูมิพัฒน์  ชื่นขำ ๑๘๑ ม.๑๐  
๒๑ นางคนึง  สะอาดเอี่ยม เด็กชาย ณภัทร  สะอาดเอี่ยม ๔๕ ม.๔  
๒๒ น.ส.ฝนทิพย์  พูลสวัสดิ์ เด็กหญิง  ณิชาภัทร  ชมเชย ๕๗  ม.๑๐  
๒๓ นางสุรีย์  บุญเมฆ เด็กชาย  เจตริน  บุญเมฆ ๗๑/๑  ม.๑  
๒๔ นางอันชัน  พึ่งธรรม เด็กชาย ปรเมศวร์  พึ่งธรรม ๑๗๖  ม.๑  
๒๕ น.ส.นิภาพร  จันทร์ทิศ ด.ช.วัชระพล  จันทร์ทิศ ๒๓  ม.๑๐  
๒๖ นางสาคร  สะอาดเอี่ยม ด.ญ.ณัฐธินีย์  สะอาดเอี่ยม ๑๑/๑  ม.๕  
๒๗ นางสาวพัชรี  วงษ์อินทร์ ด.ญ.รัชวิน  แดงจีน ๒๒  ม.๑๐  
๒๘ นางนกเอี้ยง  พร้อมสุข ด.ช.อธิเทพ  พร้อมสุข ๗๖/๑ ม.๕  
๒๙ นางยุพิน  ดาวัลย์ ด.ญ.ณัฐณิชา  แจ่มแจ้ง ๒๔๒/๑  ม.๓  
๓๐ นางสังวาลย์  อาจขำ เด็กชาย พัทธพล  หัดดี ๒๔๙ ม.๙  
๓๑ นายสม  บุญดีมาก เด็กหญิง ณัฐณิชา  บุญดีมาก ๑๑๙ ม.๔  
๓๒ น.ส.กาญจนา  พันธ์สวัสดิ์ เด็กหญิง ณิชาภัทร  ทองเสริม ๑๗/๘  ม.๖  
๓๓ น.ส.วีณา  ไพลสาลี เด็กชาย ณัฐวุฒิ  ไพลสาลี ๑๓/๑ ม. ๑๐  
๓๔ น.ส.ธันณภา  จันทองทิศ เด็กชาย ธนกร  เชนชาญ ๓๖  ม.๑๐  
๓๕ น.ส.อารียา  หนิมสุข เด็กหญิง  อัยการ  หนิมสุข ๑๕๑/๑  ม.๓  
๓๖ นางสมใจ  หาญกิจ  เด็กหญิง นราทร  หาญกิจ ๓๑๘ ม.๒  
๓๗ น.ส.เสาวรส  คูณสิน เกหญิงวิกานดา  คูณสิน ๒๑๑/๑  ม.๑  
๓๘ น.ส.สุภาพรรณ อ่อนอิ่ม ด.ช.ธชย ทองคำ คลองเกตุ  
๓๙ น.ส.อมลวรรณ  หนูทอง ด.ญ.อรอมล  หนูทอง ๙๑/๑ ม.๙ ต.โคกสำโรง  
๔๐ น.ส.ทิพวรรณ ผิวไข่ ด.ญ. ธัญญรัตน์  ผิวไข่ ๑๘๑ ม.๓  
๔๑ นางลำดวน  ทองมาเต็ม ด.ช.พีรวัส  ทองมาเต็ม ๑๔๓ ม.๕  
๔๒ น.ส.ดวงหทัย  อนันต์สลุง ด.ญ.กาณจนา  อนันต์สลุง ๙๔/๑ ม.๓  
๔๓ น.ส.น้ำฝน  ก้อนทอง ด.ช.ธนกฤต  บุญเปลี่ยน ๔๓  ม.๑๐  
๔๔ น.ส.สุภาภรณ์ ดีบ้านโศรก ด.ช.ธีรโชติ  ดีบ้านโศรก ๓๑ ม.๑๐  
๔๕ น.ส.วันเพ็ญ  ขันคู่ ด.ญ.การันรัตน์  ขันคู่ ๑๒๑/๘ ม.๘  
๔๖ น.ส.ทัชวรรณ  เรืองทรัพย์ ด.ญ.เกลวลิน  โคกสุวรรณ์ ๖๐/๑ ม.๓  
๔๗ น.ส.อาริตา  บุญหล้า ด.ญ.กรรณิการ์  สอนสติ ๒๓๑/๔ ม.๑  
๔๘ น.ส.อัจจิมา  นามบุญเรือง ด.ญ.กานต์พิชชา  พันธ์ปิ่น ๒๒/ ม.๔  
๔๙ น.ส.สมจิตร  พันธ์นุช ด.ญ.สุพรรษา  โคกเทียน ๙๙/๑  ม.๑๐  
๕๐ น.ส.สิรินญา  คุณาประถม ด.ช.อนุพัฒน์  คุณาประถม ๒๗๕ ม.๓  
๕๑ น.ส.พัชรี   อ่อนทวี ด.ญ.พัชรินทร์  อ่อนทวี ๓๔ ม.๑๐  
๕๒ น.ส.ธนัชพร  อาจขำ ด.ญ.กัญญพัชร  บุญไชย ๘๐/๑ ม.๑  
๕๓ นายศราวุธ  จันทร์วาน ด.ช.นรรัช  จันทร์วาน ๗๕/๑  ม.๓  
๕๔ น.ส.วธัญญา  บุญศักดิ์ ด.ญ.พิชภาภัค บุญธรรม ๑๐๙/๑  ม.๓  
๕๕ น.ส. อรทยา  ศรีจรุญ ด.ช.พีรพัฒน์  อาจป้อง ๑๕๙  ม.๕  
๕๖ น.ส.อุษา  สอนสติ ด.ญ.อาริสษา   สอนสติ ๓๗  ม.๑๐  
๕๗ น.ส.สิริตา  แก้วใส ด.ญ. ณัฐณิชา  แสงสิน ๑๑ ม.๓  
๕๘ นายสุชาติ  แก้วใส ด.ญ.ชญานันท์  เย็นจิตร ๓๒๑ ม.๓  
๕๙ น.ส.ชนิตา  โคกเทียน ด.ญ.ชนัญชิดา  ศรขาว ๘๘ ม.๘  
๖๐ น.ส.ลำยอง  โชติสกุล ด.ญ.สุพรรษา  โชติสกุล ๕๙/๑ ม.๑  
๖๑ นายชัชวาลย์  จิตเสือ ด.ญ.กชกร  จิตเสือ ๓๗๘ ม.๓  
๖๒ นายธีระพงษ์  แจ่มแจ้ง ด.ญ.ปุณณภา  แจ่มแจ้ง ๒๔๒/๑ ม.๓  
๖๓ น.ส.ประชมศรี  คำนึง ด.ช.วรโชติ  เชญชาญ ๑๘ ม.๑๐  
๖๔ น.ส.อารียา ซับเจียม ด.ช.เตชินทร์  ใยเจริญ ๒๘๘ ม.๙  
๖๕ น.ส.สุนิษา เชนชาญ ด.ช.วรินทร์ มูลต้น ๙ ม.๑๐  
๖๖ น.ส.จรรยา  อินอยู่ ด.ช.วรินทร มากสี ๒๘/๓ ม.๓  
๖๗ น.ส.ฉลิว  พันธุ์นุช ด.ช.อชิระ พันธุ์นุช ๕๔ ม.๖  
๖๘ น.ส.สุภาวดี  นิ่มคล้าย ด.ญ.สุนัฎฐา  นิ่มคล้าย ๒๑ ม.๘  
๖๙ น.ส.สุภาวดี  นิ่มคล้าย ด.ช.วรวุฒิ นิ่มคล้าย ๒๑ ม.๘  
๗๐ น.ส.นงลักษณ์  สะอาดเอี่ยม ด.ญ.นันท์นภัส  สะอาดเอี่ยม ๙๑/๒  ม.๔  
๗๑ น.ส.พรทวี  คำกรุย ด.ญ.พิชามญชุ์ มานะกุล ๑๖๐/๑  ม.๕  
๗๒ น.ส.ปาณิสรา  อยู่ยงค์ ด.ญ.พรชนก  รุ่งศรี ๓๑๑/๒ ม.๒  
๗๓ น.ส.รวิวรรณ  วิเชียรเทียบ ด.ญ.ชญาดา  ดำสง่า ๖๗/๑ ม.๘  
๗๔ น.ส.เจนจิรา  ลามิตร ด.ช.รัชชานนท์  แจ่มแสง ๑๔/๓  ม.๑  
๗๕ นางทิษา  ทองดี เด็กชาย ภาคิน  ทองดี ๗๘ ม.๑  
๗๖ นางปราณี  ลารันต์ เด็กชาย ชนาภัทร ลารันต์ ๗๒ ม.๕  
๗๗ นส.ธิดารัตน์  อ่องทับน้ำ เด็กชาย เตชิน  กสิบุตร ๑๑๐/๑ ม.๓  
๗๘ นส.ภาวินี เรืองไรวิทูร เด็กหญิงธนิดา  จันทร์สุข ๓๗/๑ ม.๑๐  
๗๙ นส.วิไลพรรณ  สิงโต เด็กหญิงนิชา  อิงคะวะระ ๗๒/๑ ม.๓  
๘๐ นางสาวนรีรัตน์  มีเมฆ เด็กชายธีรวิสุทธิ์ โปร่งหนองเมือง ๑๐/๒ ม.๑  
๘๑ นางณภัทรณีย์  นีระพันธ์ เด็กชายศุภกร  ชมเชย ๖๗/๒ ม.๑๐  
๘๒ นางสาวนุจรี  เชญชาญ เด็กชายบรรวิทิต  ผายนินทา ๑๗๐/๑ ม.๖  
๘๓ นางหนูพิม  ทองมาเต็ม เด็กหญิงรฉัตร  เสือโต ๒๓ ม.๔  
๘๔ นายจงลักษณ์  สีทา เด็กชายวายุ  สีทา ๑๘๕ ม.๔

 

 

 

 

                  บัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
                                ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒    
          ที่มายื่นลงทะเบียน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี
                            ตั้งแต่  เดือน  มิถุนายน - กรกฎาคม  ๒๕๖๒    
         
ลำดับที่                ชื่อ - สกุล                  ชื่อ - สกุล หมู่ที่ หมายเหตุ
             (ผู้ลงทะเบียน)            (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์)
นางพวงรัตน์   จันทนา ด.ช.ศุภกร   พลายดี  
น.ส.จิราภรณ์   แจ่มแจ้ง ด.ญ.จิราภา   โตมานิตย์  
นายเชื่อม   ปั้นสี ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์   พงศ์เพิ่ม  
นางชุน   เชื้อช่วย ด.ญ.หทัยรัตน์   ชมเชย  
นายพิชิต   ตุ่นเฉลียว ด.ช.ภาณุวัฒน์   ตุ่นเฉลียว  
น.ส.ดวงใจ   พันธุ์สวัสดิ์ ด.ญ.กาญจนาวดี   พันธุ์สวัสดิ์  
น.ส.ณัฎฐณิชา   จันทร์สุข ด.ช.ณฤบดินทร์   แจ่มแจ้ง  
นายล้วน   กริ่งกรับ ด.ช.พรชนัน   เสนาะจำนงค์  
น.ส.ลินดา   ช้างพงษ์ ด.ญ.ณัฐธิดา   จำปาน้อย  
๑๐ น.ส.สมหญิง   จันทร์สุข ด.ช.ธนวัฒน์   เถื่อนถ้ำ  
๑๑ น.ส.เจมจิรา   เพ็ชรแวว ด.ญ.ณัฐภัสสร   โชติสกุล ๑๐  
๑๒ น.ส.พัชรี   สีสว่าง ด.ช.อนาวิล   โพธิ์ทอง  
๑๓ น.ส.วิภาดา   สงสะอาด ด.ญ.กันต์กมล   สงสะอาด  
๑๔ น.ส.นวลจันทร์   สอนเทียน ด.ญ.ณัฐฐิชา   สอนเทียน  
๑๕ นางสายใจ   สอนเทียน ด.ช.ปัณณสิทธิ์   ม้วนเงิน  
๑๖ นายเวทิน   แจ่มแจ้ง ด.ญ.รศิตา   แจ่มแจ้ง  
๑๗ น.ส.สุนัย   พงสุระ ด.ช.กวินภพ   สีสังข์  
๑๘ น.ส.สุนัย   พงสุระ ด.ช.ภูริณัฐ   พูลสวัสดิ์  
๑๙ น.ส.สรณ์สิริ   สืบสิงห์ ด.ช.ภาคิน   พรมไชยา  
๒๐ นายจิรายุทธ   โชติกุล ด.ช.นาวี   โชติกุล  
๒๑ น.ส.เจมจิรา   เพ็ชรแวว ด.ญ.ณัฐกมล   โชติสกุล ๑๐  
๒๒ นายชาลี   ตันทอง ด.ช.พชร   ตันทอง  
๒๓ น.ส.นันท์ปภัทร์   ดีสม ด.ช.วิวัฒน์โชติ   ลิโป้  
๒๔ น.ส.อรรจน์ชญาณ์   ภาสะดับจิตต์ ด.ญ.สาวิตรี   พระราโชค  
๒๕ นายสมชาย   ทราบสุข ด.ช.ชลวิวรรชน์   คำล้อม  
๒๖ นายสมชาย   ทราบสุข ด.ญ.สุภัสสร   สูงสุข  
๒๗ นายสมชาย   ทราบสุข ด.ช.วิวรรธนชล   คำล้อม  
๒๘ นายสมชาย   ทราบสุข ด.ช.ทัศนวิทย์   คำล้อม  
๒๙ น.ส.นุชจรี   กลิ่นสีสุข ด.ญ.กัณฐาภรณ์   แย้มจันทึก  
๓๐ น.ส.สายสวาท   พลายดี ด.ช.ณัฐกาล   พลายดี  
๓๑ น.ส.กฤษฎาพร   สีสวย นายเชน   สำลี  
๓๒ น.ส.นาถยา   สนธิกุล ด.ช.ณภัทร   เหมือนใจ  
๓๓ น.ส.วัง   ทำไร่ ด.ญ.กรกมล   มงคลเจริญ  
๓๔ น.ส.ศศิธร   อยู่ดี ด.ญ.กวินธิดา   ยศบุญ  
๓๕ นางติ๋ม   เหนี่ยงจิตร์ ด.ช.ณัฐกฤต   เหนี่ยงจิตร์  
๓๖ นางรัตนา   ตัดสมัย ด.ช.อรุณศิริ   อยู่แจ้ง  
๓๗ นางตุ่น   ดาวัลย์ ด.ญ.พีรดาณ์   คงสถาน  
๓๘ น.ส.ศรัญญา   นุ่มอุปถัมป์ ด.ญ.กัญยกร   นุ่มอุปถัมป์   
๓๙ นางสาวอารียา   แสงพลู ด.ญ.ธนิดดา   สาระสมแสง  
๔๐ น.ส.วรรณภา   จุ้ยซื่อ ด.ช.ธนภัทร   มหามาตร์  
๔๑ น.ส.ธนิดา   สงสะอาด ด.ญ.สุพัตรา   ปัดกอง  
๔๒ นายฉาว   เชญขาญ ด.ญ.แพรพลอย   เชญชาญ  
๔๓ น.ส.เวณิกา   คำหวาน ด.ญ.ลลิษา   คำหวาน  
๔๔ น.ส.วราภรณ์   ดนตรี ด.ช.เมธาสิทธิ์   ดำสนวน  
๔๕ นายณัฐพล   ทรัพย์เจียม ด.ช.อาณัติ   ทรัพย์เจียม  
๔๖ นางสุมาลื   แสงอากาศ ด.ช.ฐิติภัทร   แสงอากาศ  
๔๗ น.ส.ศิริรักษ์   กริ่งกลับ ด.ญ.ชนิสรา   นิ่มมา  
๔๘ น.ส.อังคณา   เชญชาญ ด.ญ.,ฐิตาภรณ์   จันทร์สุข  
๔๙ น.ส.กัญญา   ละออง ด.ช.ธนันชัย   บุญซ้อน  
๕๐ น.ส.กัญญา   ละออง ด.ญ.เกวลิน   ละออง  
๕๑ น.ส.ณัฎฐภรณ์   ทองเกิด ด.ช.ภูริพัฒน์   ทองเกิด  
๕๒ นางวาสนา   แจ่มแจ้ง ด.ช.ธนภัทร   โสโพ  
๕๓ นายประเสริฐ   จันทร์เรือง ด.ญ.สุทธิกานต์   จัทร์เรือง  
๕๔ น.ส.เดือนเพ็ญ   เอกแสง ด.ช.ธนพล   จุ้ยซื่อ  
๕๕ นางเสวก   เชญชาญ ด.ญ.กานต์ธีรา   เชญชาญ  
๕๖ น.ส.พัชรี   อาจป้อง ด.ช.พชร   จันทะรังษี  
๕๗ น.ส.เรณู   อยู่ยง ด.ช.นนทวัฒน์   บันเทิง  
๕๘ นางคำปุ่น   บัวตา ด.ญ.วชิรญาณ์   ทองมาเต็ม  
๕๙ น.ส.ณัฐวิภา   มั่นมี ด.ญ.วรรณวนัช   มั่นมี  
๖๐ นางใส   สาทแก้ว ด.ญ.โชติกา   อาจขำ  
๖๑ นางใส   สาทแก้ว ด.ญ.ชลิดา   อาจขำ  
๖๒ น.ส.ฐิตาพร   อาจขำ ด.ญ.วรัญญา   คำวงศ์ษา  
๖๓ นางพเยาว์   ทัดทอง ด.ญ.ธนภรณ์   อันโต  
๖๔ นางสาวเสาวรส   คูณสิน หญิงตั้งครรภ์  
๖๕ นางปรานอม   คำหวาน ด.ช.นภัสกร   อาจขำ  
๖๖ น.ส.ลักคนาง   สดับจิตร์ ด.ญ.นิชากร   สดับจิตร์  
๖๗ น.ส.ลำไพ   ทัดทอง ด.ช.ธนภัทร   ทัดทอง  
๖๘ น.ส.นิภาพร   นาคน้อย ด.ญ.อารดา   หนูอ้น  
๖๙ น.ส.นิภาพร   นาคน้อย ด.ญ.อรวรรณ   หนูอ้น  
๗๐ น.ส.วาสนา   สอนสติ ด.ช.กิตติศักดิ์   กลิ่นเทศ  
๗๑ นายพะนม   สะอาดเอี่ยม ด.ญ.พลอยริณดา   สะอาดเอี่ยม  
๗๒ นางสำราญ   ชุ่มพระไร ด.ช.ธนวัติ   สวัสดี  
๗๓ นางเฉลียว   บุญดีมาก ด.ช.ธนกร   บุญดีมาก  
๗๔ นางงาม   ศรีจันทรวงศ์ ด.ช.ศุภวิชญ์   สุวรรณจันทร์  
๗๕ นายพนม   สงเจริญ ด.ช.ภัทรินทร์   พันธ์เนียม  
๗๖ นางเพี้ยม   บางแก้ว ด.ญ.กมลชนก   บางแก้ว  
๗๗ นายวิโรจน์   ลารันต์ ด.ช.วชิรวิทย์   จำปาจันทร์  
๗๘ นางอรุณ   คำหวาน ด.ช.พิชยะ   คำหวาน  
๗๙ นางสาวน้ำค้าง   เชิดสูงเนิน ตั้งครรภ์    
๘๐ นางสั้น   อาจป้อง ด.ญ.ณัฐธิสา   อาจป้อง  
๘๑ นางกนกรัตน์   พุ่มมะลิ ด.ช.ประภิณวิทย์   พุ่มมะลิ  
๘๒ นายเช้า   สวัสดี ด.ญ.ขวัญจิรา   คำกองเกิง  
๘๓ นายเช้า   สวัสดี ด.ญ.ไอสิกา   สวัสดี  
๘๔ น.ส.พรรณราย   คำน้อย ด.ญ.อริสา   สอนสติ  
๘๕ น.ส.ศิริลักษณ์   แสงชาลี ด.ช.ฐิติกร   หอมหวาน  
๘๖ น.ส.สุพรรษา   สะดับจิตร ด.ญ.พันณดิสษา   พูนหลำ  
๘๗ นายณฐพล   สดับจิตร์ ด.ญ.ณัฐธิดา   สดับจิตร์  
๘๘ นายมุย   ทองลาวัน ด.ช.ธนภัทร   บุญทองเนียม  
๘๙ น.ส.นิตยา   จิตรเฉย ด.ช.ชยากร   แก้วคำมา  
๙๐ น.ส.สุวรรณา   เชญชาญ หญิงตั้งครรภ์ ๑๐  
๙๑ นายณัฐฏฐพล   วิศิษฏ์เวทย์ ด.ญ.เกตน์สิรี   วิศิษฏ์เวทย์  
๙๒ นายเวทย์   สุวรรณโณ ด.ญ.กนกนิภา   กล่ำกลิ่น  
๙๓ นางสาวเมทินี   บุญจริโท ด.ญ.วรัญญา   บุญจริโท  
๙๔ นางสาวปู   นาคน้อย ด.ช.ปกรณ์   นาคน้อย  
๙๕ นางสาวกรองแก้ว   กริ่งกรับ ด.ช.กัณภัทร   กริ่งกรับ  
๙๖ นางสาวน้ำค้าง   บุญเมฆ ด.ช.กัณภัทร   บุญเมฆ  
๙๗ นางสาวพลอยไพลิน   สวัสดี ด.ช.ธนกฤต   พัดเงิน  
๙๘ นางสาวปิยะธิดา  มาล้น ด.ช.นฤบดินทร์  สดับพษ์ ๑๐  
๙๙ นางสาวอาภาพร  จิตสันติ ด.ญ.พิมพิศา  อยู่ยง  
๑๐๐ นางสาวนพรัตน์  แตงชุ่ม ด.ช.กิตติชนม์  จันทร์ทิศ ๑๐  
๑๐๑ นางสาวจันทนา  พุดหอม ด.ช.ปรเมศ  อ่อนนุ่ม  
๑๐๒ นางสาวนภัสนันท์ ศรีตะโชติ ด.ช.กัญญู ปุณพิชญ์นาฎ  
๑๐๓ นางสาวเพ็ญพิชญา  คำภักดี ด.ญ.ชลสินีย์  ใจบุญ  
๑๐๔ นางสาวทิพรัตน์  โนนสืบเผ่า ด.ช.นรินทร  โนนสืบเผ่า  
๑๐๕ นางสาวนันท์นรินทร์ เฉลิมวัฒน์ ด.ช.ธนดล  เฉลิมวัฒน์  
๑๐๖ น.ส.ศิริรัตน์  วงศ์แสง ด.ญ.ประภัสสร  วงศ์แสง ๔๐/๑ ม.๗  
๑๐๗ น.ส.จุฑามาศ  สำลี ด.ช.สามารถ  สำลี ๕๘/๑ ม.๒  
๑๐๘ น.ส.จุฑามาศ  สำลี ด.ช.นฤเบศ  สำลี ๕๘/๑ ม.๒  
๑๐๙ น.ส.วันทนีย์  จาดสกุล ด.ญ.กวินธิดา  ครุฑเทพ ๔๙ ม.๒  
๑๑๐ น.ส.สุภารัตน์  ทรัพย์เจียม ด.ญ.วิภากร  ทรัพย์เจียม ๕๕ ม.๕  
๑๑๑ น.ส.สุชาดา  สาธุวงษ์ ด.ช.วิชาดา  ดีจะบก ๑๘/๒  ม.๗  
๑๑๒ น.ส.สุวรรณนิศา  ละออง ด.ญ.เกศรินทร์  ละออง ๗๕ ม.๒  
๑๑๓ น.ส.ยุพา  สังเขป ด.ช.ปิยฉัตร  หนูอ้น ๓๒ ม.๖  
๑๑๔ น.ส.รุ้งทิพย์ ติดต่อ ด.ญ.เกตน์สิรินทร์ ใจดีเย็น ๑๖๖/๓  ม.๙  
๑๑๕ น.ส.อนัญญา  มาอินทร์ ด.ญ.ณัทอร  มาอินทร์ ๔๐๘/๒  ม.๓  
๑๑๖ น.ส.ธนิดา   สงสะอาด ด.ช.กันต์กวี  ละออง ๑๓๒  ม.๓  
๑๑๗ น.ส.พัชรี  อาจป้อง ด.ช.พชร จันทะรังษี ๓๔ ม.๕  
๑๑๘ น.ส.ปรัศนี  คงเลิศ ด.ช.ธนภัทร ทัดทอง ๔๖  ม.๕  
๑๑๙ น.ส.ศิริพร  สอนศรี ด.ญ.สุพัตรา  สะอาดเอี่ยม ๑๑/๑ ม.๕  
๑๒๐ น.ส.ผาณิตา เหล็กศิริ ด.ญ.กัญญาวีร์ ขำแผลง ๑๓๙/๔ ม.๓  
๑๒๑ น.ส.เอ็มออน  พรมนิล ด.ช.ปัฌฌพัฒน์ เชนชาญ ๑๑๖ ม.๑๐  
๑๒๒ น.ส.อารียา  หนิมสุข ด.ช.นนทภัทร  หนิมสุข ๑๕๑/๑ ม.๓  
๑๒๓ นางวาสนา  นาคน้อย ด.ญ.สุพรรณษา นาคน้อย ๕๓ ม.๑  
๑๒๔ น.ส.อารีย์  ชมเชย ด.ญ.จุฑารัตน์  พลอาวุธ ๑๑๖/๓  ม.๓  
๑๒๕ น.ส.เนตรนภา  ปิ่นทอง ด.ญ.เมธานันท์  พันธ์นุช ๓๗ ม.๘  
๑๒๖ น.ส.สุวรรณรัต  ดำรง ด.ญ.พีรดา  บุญเกษม ๒๐๔  ม.๒  
๑๒๗ น.ส.สุนิสา ปานศรี ด.ญ.สุพัตรา  ปานศรี ๒๔๒/๒  ม.๓  
๑๒๘ น.ส.ถุงเงิน  เณรเอี่ยม ด.ญ.อภิญญา  บุญเมฆ ๒๑  ม.๑  
๑๒๙ น.ส.กิตติยา  ธงทอง ด.ญ.อนุสรณ์  ปั้นสี ๒๓๑/๓ ม.๑  
๑๓๐ น.ส.สุวรรณา ปานศรี ด.ญ.ณัฐกมล  เซ้นเครือ ๒๔๒/๓  ม.๓  
๑๓๑ น.ส.มินตรา  เต็มวงษ์ ด.ช.ธัชนนท์  เต็มวงษ์ ๑๔๗ ม.๓  
๑๓๒ น.ส.ลัดดา  พึ่งธรรม ด.ญ.ณัฐกฤต  เจริญกิจวัฒนชัย ๑๖๐ ม.๑  
๑๓๓ น.ส.ประภัสสร  แก้วลำยวง ด.ช.นันธวัฒน์  แก้วลำยวง ม.๗  
๑๓๔ น.ส.นันธทมน  ศรีสกุล ด.ช.ชนาธิป  ศรีสกุล  ๑๕๐/๑ ม.๗  
๑๓๕ น.ส.สุภาภรณ์  ตอนกลาง ด.ช.ชนาธิป  ตอนกลาง ๑๑๓ ม.๑๐  
๑๓๖ น.ส.รุ่งทิวา  พิมพ์ทอง ด.ญ.สุภัควี  สิงห์เนตร  ๓๕/๑  ม.๗  
๑๓๗ น.ส.ดรุณี  บุญศักดิ์ ด.ญ.กัญญาวีร์  บุญศักดิ์ ๒๑๗  ม.๑  
๑๓๘ น.ส.สุกัญญา  บริบูรณ์ ด.ช.สุทิสัก  ปั้นสี ๒๓๑/๓ ม.๑  
๑๓๙ น.ส.รุจี  อาจขำ ด.ช.รัฐพล  สีจีน ๑๙ ม.๖  
๑๔๐ น.ส.ประกายทิพย์  เพ็ชรงาน ด.ช.จิรายุทธ  คำแก้ว ๖๖ ม.๑  
๑๔๑ น.ส.นิภาพร  จันทร์ทิศ ด.ช.วรพันธ์  จันทร์ทิศ ๒๓ ม.๑๐  
๑๔๒ นางพิน  เขียวสืบ ด.ช.ธวัชชัย แก้วลำยวง ม.๗  
๑๔๓ น.ส.จุฑาทิพย์  จิ๋วสุข ด.ช.อนันฐพล  เพชรสีจา ๑๔๐ ม.๕  
๑๔๔ น.ส.สุพรรณษา คนคล่อง ด.ญ.ศิรภัสสร  คนคล่อง ๒๐๓/๒  ม.๙  
๑๔๕ น.ส.อรพรรณ  โมธรรม ด.ช.จักรพรรณ  หงษ์เปร่ง ๑๔๖/๑ ม.๕  
๑๔๖ น.ส.กนกวรรณ  เอกทัศน์ ด.ญ.จิรวรรณ  เอกทัศน์ ๑๒/๑ ม.๗  
๑๔๗ น.ส.ภวิดา  ชูเชื้อ ด.ญ.สรัญญา  บุญเปลี่ยน ๔๓  ม.๑๐  
๑๔๘ น.ส.ณัฐภรณ์  วงษ์ธรรม ด.ช.ธนภัทร  เอี่ยมมุข ๙๕/๓  ม.๓  
๑๔๙ น.ส.รจนา  พวงสันเที๊ยะ ด.ช.ศุภทัต  ศรีนาค ๒๐๔/๖ ม.๗  
๑๕๐ น.ส.ชมพูนุท โชติสกุล ด.ญ.นารีรัตน์  รู้การนา ๓๓๐ ม.๒  
๑๕๑ น.ส.รัชนีกร  ปูทอง ด.ญ.วิภารัตน์ ปูทอง ๕ ม.๑๐  
๑๕๒ น.ส.สุนทร บุญเฉย ด.ญ.นลินทิพย์  สมบุญ ๘๐ ม.๕  
๑๕๓ น.ส.เสาวภา  กันอ่วม ด.ช.วรโชติ  นิยมแสง ๑๔ ม.๘  
๑๕๔ น.ส.อารียา  แสงพลู ด.ญ.ธนิดา สาระสมแสง ๘๑ ม.๑  
๑๕๕ น.ส.ธัญญาภรณ์ ศิริสลุง ด.ช.ภัคพนธ์ นนทศิลป์ ๘๒/๒ ม.๒  
๑๕๖ น.ส.รวิวรรณ นุชศิลา ด.ญ.ณัฎฐกานต์  นุชศิลา ๓๒ ม.๘  
๑๕๗ น.ส.ปราณี  อยู่คง ด.ญ.ณัชชา  พูลสุภาพ ๒๑๐ ม.๑  
๑๕๘ น.ส.เจนจิรา  เข็มแวว ด.ญ.ณัฐกมล โชติสกุล ๒๐ ม.๖  
๑๕๙ น.ส.วาสนา  สอนดี ด.ช.วาสุเทพ สอนดี ๑๐๕/๒ ม.๔  
๑๖๐ น.ส.นภัสวรรณ์  พรมตา ด.ช.อาทิตย์  ตลับทอง ๓๗๔ ม.๓  
๑๖๑ น.ส.รสรินทร์  ปูทอง ด.ญ.รัชนก  ละออง ๙ ม.๑  
๑๖๒ น.ส.วันนิสา  ศรีวันทา ด.ญ.ชัชชญา  พัดเงิน ๘๘ ม.๖  
๑๖๓ น.ส.สุกัญญา อ่อนวงษ์ ด.ญ.ชญานิน  ผาศิริ ๒๘๗/๔ ม.๓  
๑๖๔ น.ส.ขวัญเรือน แตงชุ่ม ด.ช.จักรี  สายกระซิบ ๓๗๙ ม.๓  
๑๖๕ น.ส.อนุภา  นิ่มคล้าย ด.ญ.อณรรฆวี  นิ่มคล้าย ๕๔ ม.๖  
๑๖๖ น.ส.ภรทิพย์  นามวิวัฒน์ ด.ญ.อุษา  โพธิ์สารี ๑ ม.๑๐  
๑๖๗ น.ส.ประภัสสร  ปูทอง ด.ญ.ปุณณดา  ป้องแก้ว ๙๐/๒  ม.๑๐  
๑๖๘ น.ส.วิภาวี ไพรชัฎ ด.ช.น้ำหนึ่ง ไพรชัฎ ๕๒ ม.๑๐  
๑๖๙ น.ส.นีลยา  ทองคำ ด.ช.ธนภัทร  ทองคำ ๑๓๙/๙ ม.๙  
๑๗๐ น.ส.สุพัชชญา  บุตรสี ด.ญ.พิชญธิดา  ปั้นสี ๑๕/๑ ม. ๑  
๑๗๑ น.ส.วราภรณ์ ไทยสงค์ ด.ญ.ณิชาภัทร  ฉุนหอม  ๓๑/๑ ม.๑๐  
๑๗๒ น.ส.ภรทิพย์  โนนสืบเผ่า ด.ญ.ไอรดา  ลำภูพวง ๗/๑  ม.๗  
๑๗๓ น.ส.อ้อมใจ  จันทร์สุข ด.ญ.ชาลิสา สำลี ๔/๒  ม.๕  
๑๗๔ นางพวงรัตน์   จันทนา ด.ช.ศุภกร   พลายดี  
๑๗๕ น.ส.จิราภรณ์   แจ่มแจ้ง ด.ญ.จิราภา   โตมานิตย์  
๑๗๖ นายเชื่อม   ปั้นสี ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์   พงศ์เพิ่ม  
๑๗๗ นางชุน   เชื้อช่วย ด.ญ.หทัยรัตน์   ชมเชย  
๑๗๘ นายพิชิต   ตุ่นเฉลียว ด.ช.ภาณุวัฒน์   ตุ่นเฉลียว  
๑๗๙ น.ส.ดวงใจ   พันธุ์สวัสดิ์ ด.ญ.กาญจนาวดี   พันธุ์สวัสดิ์  
๑๘๐ น.ส.ณัฎฐณิชา   จันทร์สุข ด.ช.ณฤบดินทร์   แจ่มแจ้ง  
๑๘๑ นายล้วน   กริ่งกรับ ด.ช.พรชนัน   เสนาะจำนงค์  
๑๘๒ น.ส.ลินดา   ช้างพงษ์ ด.ญ.ณัฐธิดา   จำปาน้อย  
๑๘๓ น.ส.สมหญิง   จันทร์สุข ด.ช.ธนวัฒน์   เถื่อนถ้ำ  
๑๘๔ น.ส.เจมจิรา   เพ็ชรแวว ด.ญ.ณัฐภัสสร   โชติสกุล ๑๐  
๑๘๕ น.ส.เจมจิรา   เพ็ชรแวว ด.ญ.ณัฐกมล   โชติสกุล ๑๐  
๑๘๖ น.ส.พัชรี   สีสว่าง ด.ช.อนาวิล   โพธิ์ทอง  
๑๘๗ น.ส.วิภาดา   สงสะอาด ด.ญ.กันต์กมล   สงสะอาด  
๑๘๘ น.ส.นวลจันทร์   สอนเทียน ด.ญ.ณัฐฐิชา   สอนเทียน  
๑๘๙ นางสายใจ   สอนเทียน ด.ช.ปัณณสิทธิ์   ม้วนเงิน  
๑๙๐ นายเวทิน   แจ่มแจ้ง ด.ญ.รศิตา   แจ่มแจ้ง  
๑๙๑ น.ส.สุนัย   พงสุระ ด.ช.กวินภพ   สีสังข์  
๑๙๒ น.ส.สุนัย   พงสุระ ด.ช.ภูริณัฐ   พูลสวัสดิ์  
๑๙๓ น.ส.สรณ์สิริ   สืบสิงห์ ด.ช.ภาคิน   พรมไชยา  
๑๙๔ นายจิรายุทธ   โชติกุล ด.ช.นาวี   โชติกุล  
๑๙๕ นายชาลี   ตันทอง ด.ช.พชร   ตันทอง  
๑๙๖ น.ส.นันท์ปภัทร์   ดีสม ด.ช.วิวัฒน์โชติ   ลิโป้  
๑๙๗ น.ส.อรรจน์ชญาณ์   ภาสะดับจิตต์ ด.ญ.สาวิตรี   พระราโชค  
๑๙๘ นายสมชาย   ทราบสุข ด.ช.ชลวิวรรชน์   คำล้อม  
๑๙๙ นายสมชาย   ทราบสุข ด.ญ.สุภัสสร   สูงสุข  
๒๐๐ นายสมชาย   ทราบสุข ด.ช.วิวรรธนชล   คำล้อม  
๒๐๑ นายสมชาย   ทราบสุข ด.ช.ทัศนวิทย์   คำล้อม  
๒๐๒ น.ส.นุชจรี   กลิ่นสีสุข ด.ญ.กัณฐาภรณ์   แย้มจันทึก  
๒๐๓ น.ส.สายสวาท   พลายดี ด.ช.ณัฐกาล   พลายดี  
๒๐๔ น.ส.กฤษฎาพร   สีสวย นายเชน   สำลี  
๒๐๕ น.ส.นาถยา   สนธิกุล ด.ช.ณภัทร   เหมือนใจ  
๒๐๖ น.ส.วัง   ทำไร่ ด.ญ.กรกมล   มงคลเจริญ  
๒๐๗ น.ส.ศศิธร   อยู่ดี ด.ญ.กวินธิดา   ยศบุญ  
๒๐๘ นางติ๋ม   เหนี่ยงจิตร์ ด.ช.ณัฐกฤต   เหนี่ยงจิตร์  
๒๐๙ นางรัตนา   ตัดสมัย ด.ช.อรุณศิริ   อยู่แจ้ง  
๒๑๐ นางตุ่น   ดาวัลย์ ด.ญ.พีรดาณ์   คงสถาน  
๒๑๑ น.ส.ศรัญญา   นุ่มอุปถัมป์ ด.ญ.กัญยกร   นุ่มอุปถัมป์   
๒๑๒ นางสาวอารียา   แสงพลู ด.ญ.ธนิดดา   สาระสมแสง  
๒๑๓ น.ส.วรรณภา   จุ้ยซื่อ ด.ช.ธนภัทร   มหามาตร์  
๒๑๔ น.ส.ธนิดา   สงสะอาด ด.ญ.สุพัตรา   ปัดกอง  
๒๑๕ นายฉาว   เชญขาญ ด.ญ.แพรพลอย   เชญชาญ  
๒๑๖ น.ส.เวณิกา   คำหวาน ด.ญ.ลลิษา   คำหวาน  
๒๑๗ น.ส.วราภรณ์   ดนตรี ด.ช.เมธาสิทธิ์   ดำสนวน  
๒๑๘ นายณัฐพล   ทรัพย์เจียม ด.ช.อาณัติ   ทรัพย์เจียม  
๒๑๙ นางสุมาลื   แสงอากาศ ด.ช.ฐิติภัทร   แสงอากาศ  
๒๒๐ น.ส.ศิริรักษ์   กริ่งกลับ ด.ญ.ชนิสรา   นิ่มมา  
๒๒๑ น.ส.อังคณา   เชญชาญ ด.ญ.,ฐิตาภรณ์   จันทร์สุข  
๒๒๒ น.ส.กัญญา   ละออง ด.ช.ธนันชัย   บุญซ้อน  
๒๒๓ น.ส.กัญญา   ละออง ด.ญ.เกวลิน   ละออง  
๒๒๔ น.ส.ณัฎฐภรณ์   ทองเกิด ด.ช.ภูริพัฒน์   ทองเกิด  
๒๒๕ นางวาสนา   แจ่มแจ้ง ด.ช.ธนภัทร   โสโพ  
๒๒๖ นายประเสริฐ   จันทร์เรือง ด.ญ.สุทธิกานต์   จัทร์เรือง  
๒๒๗ น.ส.เดือนเพ็ญ   เอกแสง ด.ช.ธนพล   จุ้ยซื่อ  
๒๒๘ นางเสวก   เชญชาญ ด.ญ.กานต์ธีรา   เชญชาญ  
๒๒๙ น.ส.พัชรี   อาจป้อง ด.ช.พชร   จันทะรังษี  
๒๓๐ น.ส.เรณู   อยู่ยง ด.ช.นนทวัฒน์   บันเทิง  
๒๓๑ นางคำปุ่น   บัวตา ด.ญ.วชิรญาณ์   ทองมาเต็ม  
๒๓๒ น.ส.ณัฐวิภา   มั่นมี ด.ญ.วรรณวนัช   มั่นมี  
๒๓๓ นางใส   สาทแก้ว ด.ญ.โชติกา   อาจขำ  
๒๓๔ นางใส   สาทแก้ว ด.ญ.ชลิดา   อาจขำ  
๒๓๕ น.ส.ฐิตาพร   อาจขำ ด.ญ.วรัญญา   คำวงศ์ษา  
๒๓๖ นางพเยาว์   ทัดทอง ด.ญ.ธนภรณ์   อันโต  
๒๓๗ นางปรานอม   คำหวาน ด.ช.นภัสกร   อาจขำ  
๒๓๘ น.ส.ลักคนาง   สดับจิตร์ ด.ญ.นิชากร   สดับจิตร์  
๒๓๙ น.ส.ลำไพ   ทัดทอง ด.ช.ธนภัทร   ทัดทอง  
๒๔๐ น.ส.นิภาพร   นาคน้อย ด.ญ.อารดา   หนูอ้น  
๒๔๑ น.ส.นิภาพร   นาคน้อย ด.ญ.อรวรรณ   หนูอ้น  
๒๔๒ น.ส.วาสนา   สอนสติ ด.ช.กิตติศักดิ์   กลิ่นเทศ  
๒๔๓ นายพะนม   สะอาดเอี่ยม ด.ญ.พลอยริณดา   สะอาดเอี่ยม  
๒๔๔ นางสำราญ   ชุ่มพระไร ด.ช.ธนวัติ   สวัสดี  
๒๔๕ นางเฉลียว   บุญดีมาก ด.ช.ธนกร   บุญดีมาก  
๒๔๖ นางงาม   ศรีจันทรวงศ์ ด.ช.ศุภวิชญ์   สุวรรณจันทร์  
๒๔๗ นายพนม   สงเจริญ ด.ช.ภัทรินทร์   พันธ์เนียม  
๒๔๘ นางเพี้ยม   บางแก้ว ด.ญ.กมลชนก   บางแก้ว  
๒๔๙ นายวิโรจน์   ลารันต์ ด.ช.วชิรวิทย์   จำปาจันทร์  
๒๕๐ นางอรุณ   คำหวาน ด.ช.พิชยะ   คำหวาน  
๒๕๑ นางสั้น   อาจป้อง ด.ญ.ณัฐธิสา   อาจป้อง  
๒๕๒ นางกนกรัตน์   พุ่มมะลิ ด.ช.ประภิณวิทย์   พุ่มมะลิ  
๒๕๓ นายเช้า   สวัสดี ด.ญ.ขวัญจิรา   คำกองเกิง  
๒๕๔ นายเช้า   สวัสดี ด.ญ.ไอสิกา   สวัสดี  
๒๕๕ น.ส.พรรณราย   คำน้อย ด.ญ.อริสา   สอนสติ  
๒๕๖ น.ส.ศิริลักษณ์   แสงชาลี ด.ช.ฐิติกร   หอมหวาน  
๒๕๗ น.ส.สุพรรษา   สะดับจิตร ด.ญ.พันณดิสษา   พูนหลำ  
๒๕๘ นายณฐพล   สดับจิตร์ ด.ญ.ณัฐธิดา   สดับจิตร์  
๒๕๙ นายมุย   ทองลาวัน ด.ช.ธนภัทร   บุญทองเนียม  
๒๖๐ น.ส.นิตยา   จิตรเฉย ด.ช.ชยากร   แก้วคำมา  
๒๖๑ นายณัฐฏฐพล   วิศิษฏ์เวทย์ ด.ญ.เกตน์สิรี   วิศิษฏ์เวทย์  
๒๖๒ นายเวทย์   สุวรรณโณ ด.ญ.กนกนิภา   กล่ำกลิ่น  
๒๖๓ นางสาวเมทินี   บุญจริโท ด.ญ.วรัญญา   บุญจริโท  
๒๖๔ นางสาวปู   นาคน้อย ด.ช.ปกรณ์   นาคน้อย  
๒๖๕ นางสาวกรองแก้ว   กริ่งกรับ ด.ช.กัณภัทร   กริ่งกรับ  
๒๖๖ นางสาวน้ำค้าง   บุญเมฆ ด.ช.กัณภัทร   บุญเมฆ  
๒๖๗ นางสาวพลอยไพลิน   สวัสดี ด.ช.ธนกฤต   พัดเงิน  
๒๖๘ น.ส.วาสนา  ศรีผึ้ง ด.ช.ธนกฤต   เข็มหล่ำ ๒๒๔  ม.๒  
๒๖๙ นางสาวปิยะธิดา  มาล้น ด.ช.นฤบดินทร์  สดับพษ์ ๑๐  
๒๗๐ นางสาวอาภาพร  จิตสันติ ด.ญ.พิมพิศา  อยู่ยง  
๒๗๑ นางสาวนพรัตน์  แตงชุ่ม ด.ช.กิตติชนม์  จันทร์ทิศ ๑๐  
๒๗๒ นางสาวจันทนา  พุดหอม ด.ช.ปรเมศ  อ่อนนุ่ม  
๒๗๓ นางสาวนภัสนันท์ ศรีตะโชติ ด.ช.กัญญู ปุณพิชญ์นาฎ  
๒๗๔ นางสาวเพ็ญพิชญา  คำภักดี ด.ญ.ชลสินีย์  ใจบุญ  
๒๗๕ นางสาวทิพรัตน์  โนนสืบเผ่า ด.ช.นรินทร  โนนสืบเผ่า  
๒๗๖ นางสาวนันท์นรินทร์ เฉลิมวัฒน์ ด.ช.ธนดล  เฉลิมวัฒน์  
๒๗๗ นางสมพร  เพ็งราด เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เต็มหัตถ์ ๒๐๔/๑  ม.๙  
๒๗๘ นางสาวนันทนิตย์  คำหวาน เด็กชายชโนทัย  บัวตา ๑๒ ม.๕  
๒๗๙ นางรอน  เพ็ชรสุก เด็กหญิง พิมพ์ชนก  กุดแก้ว ๑/๒ ม.๕  
๒๘๐ นางสาวสุวนันท์  ทองคำ เด็กหญิง พิมพ์ชนก วงษ์สวัสดิ์ ๒๒๔ ม.๕  
๒๘๑ นางสุรี  แซ่ลิ้ม เด็กหญิง พัชรีภรณ์  สาจิ๋ว ๑๕/๑ ม.๗  
๒๘๒ นางสาวละออ  นิลตา เด็กชาย ธนเดช  พิลา ๓  ม.๑๐  
๒๘๓ นางเสนาะ  อาจขำ เด็กหญิง กันตพัฒน์  สะอาดเอี่ยม ๒๗๙ ม.๙  
๒๘๔ นางช้วน  พัดยนต์ เด็กชาย ธันณพัฒน์  เรืองหิรัญ ๑๔๓ ม.๙  
๒๘๕ นางอิ๊บ  สะดับจิตร์ เด็กหญิงญาณิศา อาจขำ ๑๙๗  ม.๙  
๒๘๖ น.ส.เนตรทิพย์  อยู่คง เด็กชาย ณัฐพล  อยู่คง ๑๗๒ ม.๓  

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824