^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

subject 7

อำนาจและหน้าที่่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

 

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

          (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

          (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

          (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น

และสมควร

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังต่อไปนี้

          (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

          (๒) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

          (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

          (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

          (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

          (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

          (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

          (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

          (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

          (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

          (๑๒) การท่องเที่ยว

          (๑๓) การผังเมือง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล หมู่ที่ 2,3 ช่วงที่ 1 บ้านเพนียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลเพนียด จำนวน 2 เส้นทาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 และ 8 (2สายทาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเพนียด

ปีงบประมาณ  2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824