^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

subject 7

อ.บ.ต.เพนียด(ข้อมูลทั่วไป)

ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

     องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี 44 กิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอโคกสำโรง และอยู่ห่างจากตัวอำเภอโคกสำโรง  ประมาณ 8 กิโลเมตร

ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลดีรัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เนื้อที่ ( แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร และไร่ )

     องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียดมีพื้นที่ทั้งหมด 50,515.55 ไร่ คิดเป็น 80.82 ตารางกิโลเมตร 

แบ่งออกเป็น
1. พื้นที่บริเวณที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย     1,575.55 ไร่ คิดเป็น 2.52 ตารางกิโลเมตร
2. พื้นที่ทำการเกษตร                                 23,432 ไร่ คิดเป็น 37.49 ตารางกิโลเมตร
3. พื้นที่ภูเขา                                             19,289 ไร่ คิดเป็น 30.86 ตารางกิโลเมตร
4. พื้นที่สาธารณะ                                        2,443 ไร่ คิดเป็น 3.91 ตารางกิโลเมตร
5. พื้นที่แหล่งน้ำ                                             390 ไร่ คิดเป็น 0.63 ตารางกิโลเมตร
6. พื้นที่อื่นๆ                                                3,386 ไร่ คิดเป็น 5.41 ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่ (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.)

      1) มี 10 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 2,380 หลังคาเรือน
      2) จำนวนประชากร  ทั้งหมด 7,119 คน รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำชุมชน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านเพนียด 659 678 1,337 409 นายประยงค์    โชติสกุล
2 บ้านเพนียด 348 352 700 258 นายพลพิพัฒน์  อยู่ยงค์ (กำนัน)
3 บ้านเพนียด 576 603 1,179 411 นายไกรเดช     กริ่งกลับ
4 บ้านนกเขาเปล้า 374 357 731 235 นางสาวพภัสสรณ์  เหนี่ยงจิตต์
5 บ้านนกเขาเปล้า 312 355 667 203 นางม่วง          ทองมาเต็ม
6 บ้านหนองปล้อง 167 189 356 105 นายณรงค์       พันธ์ุสวัสดิ์
7 บ้านเพนียด 293 280 573 247 นายปรัชญา     จงรักชอบ
8 บ้านเพนียดพัฒนา 275 314 589 188 นางดาวเรือง    เปี่ยมวิชัย
9 บ้านนกเขาเปล้าน้อย 237 243 480 147 นายแสง         อาจขำ
10 บ้านหนองสะแก 243 264 507 177 นายชัยชนะ     นุศิวอ
รวมทั้ง  10  หมู่ 3,484 3,635 7,119 2,380

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824