^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

ประเมิน ITA ปี 2563

ประเมิน ITA ปี 2563

คู่มือสำหรับประชาชน

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

    โครงสร้าง                                 

     ข้อมูลผู้บริหาร                           

     อำนาจหน้าที่                             

    แผนพัฒนาท้องถิ่น                      

     ข้อมูลการติดต่อ                         

    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

    Q&A

     Social Network

แผนการดำเนินงาน

    แผนดำเนินงานประจำปี

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน

    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ารให้บริการ

    คู่มือสำหรับประชาชน                          

     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ         

     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

        E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ                                

     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                         

     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน                                 

     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี       

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                   

     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1

     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2                           

     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 

     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2                         

     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี     

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                

    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                  

    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี       

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                            

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                

     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร         

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                           

     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                    

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1

    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน3

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน4

   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824