^กลับสู่ ^ด้านบน^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “ ชาวเพนียดกินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ”

ผู้บริหาร

pichai ASO
นายพิชัย  เชญชาญ
นายก อบต.เพนียด

ข้อมูลพื้นฐาน

ขณะนี้เวลา

ประเมิน ITA ปี 2564

ประเมิน ITA ปี 2564

 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ข้อมูลพื้นฐาน

     O1 โครงสร้าง

     O2 ข้อมูลผู้บริหาร

     O3 อำนาจหน้าที่

     O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     O5 ข้อมูลการติดต่อ

     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     O8 Q&A

     O9 Social Network

แผนการดำเนินงาน

     O10 แผนดำเนินงานประจำปี

     O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

     O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปกิบัติงาน

การให้บริการ

     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บรการ

     O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

     O17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

     O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O35 กา่รมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

     O36 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

     O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร

     O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              

องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 036-0689824